Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

De e-commerce website van Bakkerij Kenis bvba, met zetel te 3960 Bree, Kanaalkom 40 en ondernemingsnummer 0847.750.0801 biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar (web)winkel online aan te kopen.

Artikel 2 - Algemeen

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als Klant. Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel houdt in dat de Klant deze algemene voorwaarden heeft geraadpleegd en de toepasselijkheid ervan heeft aanvaard, met uitsluiting van elke andere voorwaarde. Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, tenzij hieromtrent voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord door Bakkerij Kenis voor werd gegeven.
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn vrij raadpleegbaar op de website.
 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Indien de voorwaarden niet te combineren zouden zijn, gelden de ten opzichte van de Klant meegedeelde bijzondere voorwaarden met voorrang op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Aanbod en bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken.
 2. Als we gebruik maken van afbeeldingen gelden deze ter indicatie van het weergegeven product. De Klant mag een product verwachten dat gelijkaardig is aan hetgeen dat wordt afgebeeld, maar geen identiek product.
 3. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commercewebsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet. Wij zijn wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 4. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, smaak, beschikbaarheid, besteltermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen (in de winkel, telefonisch of via het contactformulier op de website).
 5. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
 6. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. De aanvaarde betaalmethodes worden weergegeven op de website. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 7. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
 8. Een bestelling kan, na volledige uitvoering van het bestelprocedure via de website, enkel nog gewijzigd worden door rechtstreeks contact op te nemen met ons via telefoon of e-mail uiterlijk om 12.00 uur ’s middags op de werkdag vóór de gekozen afhaal- of leverdatum. Hierna is de bestelling onherroepelijk definitief. Bij feestdagen of drukke periodes ligt deze deadline mogelijk eerder; dit wordt dan duidelijk meegedeeld vóór bestelling.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. De Klant heeft geen mogelijkheid tot herroeping van zijn bestelling omdat wij bederfelijke producten aanbieden.

Artikel 5 - De prijs

 1. De prijs die de Klant verschuldigd is, is de prijs die wordt weergegeven in het winkelmandje van de e-commercewebsite. Indien er een prijswijziging van toepassing is tussen de datum van bestelling en datum van levering of afhaling, wordt dit duidelijk weergegeven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten, tenzij uitdrukkelijk anders meegedeeld. Mogelijk zijn wel verzendkosten van toepassing. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 - Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 - Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan ons.
 3. Klachten over het product moeten zo snel mogelijk aan ons worden meegedeeld en uiterlijk 7 dagen na afhaling of levering. Wij zullen dan verder met jou contact opnemen om in een passende oplossing te voorzien, rekening houdend met de bederfelijke aard van onze producten.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. De bestelling is haalbaar op de gekozen datum en locatie of wordt geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Bij afhaling is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de bestelling af te halen op de gekozen locatie. Indien de Klant nalaat dit te doen zijn wij niet verantwoordelijkheid voor verlies van het bestelde product, gelet op de bederfelijke aard ervan.
 3. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het ogenblik dat hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al eerder over wanneer de vervoerder handelt in opdracht van de Klant.
 4. De bestelde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant eigendom van ons. De klant verbindt zich ertoe om zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen, bijvoorbeeld eenieder die op de nog niet geheel betaalde goederen beslag zou komen leggen.

Artikel 9 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 - Privacy

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking, Bakkerij Kenis, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 2. De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
 3. Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bakkerij Kenis (Kanaalkom 40 - 3960 Bree, België), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 4. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kun je ons steeds contacteren.
 5. Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
 6. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je logingegevens en het gebruik van je paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, wij hebben dus geen toegang hiertoe.

Artikel 12 - Geldigheid van de voorwaarden

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 2. Het nalaten op gelijk welk moment om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13 - Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Bij voorrang zijn de rechtbanken bevoegd tot wiens territoriale bevoegdheid Bree behoort.